Policy integritetsskydd

Maskin AB A. Franssons integritetspolicy
Maskin AB A. Fransson (”MaskinFransson”), org.nr 556092-0455, med postadress, 153 92 HÖLÖ, värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss.

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

MaskinFransson är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, kontaktuppgifter, företag och befattning.
Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter
För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:
– Möjlighet att skicka offerter, fakturor, förmedla leasing och hantera reklamationsärenden;
– Anordna möten, seminarier, utbildningar och mässor;
– Tillhandhålla värdefull information till företag;
– Information och marknadsföring inom ramen för vår verksamhet.

Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter är att vi ska ha möjlighet att nå ut till personer som arbetar på företagen och att därigenom kunna hjälpa, informera och förbättra företag inom olika branscher, vilket gynnar hela det svenska näringslivet.
Vi kommer att behandla dina personuppgifter för information och marknadsföring om vår verksamhet enligt ändamålen ovan. information och marknadsföring kan komma att skickas för att kalla till möten, seminarier, utbildningar och mässor samt för information inom ramen för vår verksamhet, t.ex. nyhetsbrev. Informationen kan komma per post eller e-post fram till dess att du invänder mot att få information och marknadsföring från oss.

Inhämtning av personuppgifter

Vi inhämtar dina personuppgifter från i huvudsak mässor, seminarier, säljbesök, events och diverse förfrågningar på våra produkter och tjänster.

Tillgång till dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas av MaskinFransson.
Därutöver kan dina personuppgifter komma att delas med tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning, t.ex. våra leverantörer och samarbetspartners.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. Överföring av personuppgifter till en plats utanför EES-området får vidtas förutsatt att vid var tid gällande krav för sådan överföring enligt Dataskyddsregler uppfylls.

Skydd av personuppgifter

Vi, och våra leverantörer och samarbetspartners, samt i förekommande fall tredje parter, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Endast vissa av våra anställda har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifterna lagras och det krävs lösenord och
användarnamn för att logga in i dessa system.

Gallring av personuppgifter

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Skulle ett företag bestämma sig för att inte längre vara med kommer vi att gallra dina personuppgifter. Uppgifter om personer som samtycker till behandling av sina personuppgifter sparas så länge detta samtycke kvarstår.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa
förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har även rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.
Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål
till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering
av personuppgifter.

Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår
behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss per telefon 08-554 309 30 eller
direkt till VD John Ericson, 08-554 309 32 eller john.ericson@maskinfransson.se.

________

Denna integritetspolicy fastställdes av Maskin AB A. Fransson den 23 maj 2018.